กิจกรรมธรรมดี 06/02/2013

กิจกรรมชมรมคนรู้ใจ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
ในหัวข้อ “สุขได้ด้วยใจธรรม
โดย พระราชญาณกวี
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาตารอัมรินทร์พลาซ่าชั้น 22

งานเปิดตัวหนังสือ “พลังแห่งการชื่นชม”
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 – 16.00 น.

61596965อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ นักการสื่อสาร นักการตลาด และนักศาสนาปรัชญา ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริหาร CHALACHOL Hairdressing School คุณกิ๊ฟ กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2553 และ ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข ร่วมวงเสวนาหัวข้อ ‘พลังการชื่นชม…เปลี่ยนคน เปลี่ยนโลก ในพริบตา’ พร้อมเปิดตัวหนังสือ ‘พลังการชื่นชม’ ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงของ อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นหลักการสื่อสารเพื่อการชื่นชม 7 ขั้นตอนที่จะส่งผลด้านบวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างน่าอัศจรรย์

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.dmgbooks.com/register หรือ 02 685 2255

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
ในหัวข้อ “ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน9
โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาตารอัมรินทร์พลาซ่าชั้น 22

กิจกรรมชมรมคนรู้ใจ
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
ในหัวข้อ “เจาะกลางใจ
โดยพระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่าชั้น 22

ประวัติพระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
ท่านเป็นผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ ประเวศ กรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2526 และสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2542 ท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้ติดตาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสนุก

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
ในหัวข้อ “พุทธวจน
โดยพระอาจารย์คึกฤทธ์ โสตถิผโล
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่าชั้น 22

ประวัติพระอาจารย์คึกฤทธ์ โสตถิผโล
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

กิจกรรมชมรมคนรู้ใจ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
ในหัวข้อ “ธรรมเพื่อโลก
โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่าชั้น 22

ประวัติ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ซึ่งมีประสบการณ์ทางโลกโดยการเป็นวิศกรขององค์กรนาซ่า ถึง 7 ปี ก่อนจะเป็นคนไทยที่คว้ารางวัลจากงานวิจัยเรื่องการเคลือบเซรามิคลงใบพัดเครื่องยนต์ไอพ่นในนามนาซ่า ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจากนาซ่าเอง แต่ความรู้ที่ได้มาก็ไม่เท่ากับการที่ ดร. วรภัทร์ ได้พบความรู้ในพระพุทธศาสนา ทดลอง พิสูจน์ โดยการปฏิบัติจริง จนค้นพบ ‘มหาความรู้’ หรือความรู้ที่ยิ่งใหญ่

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00น.
ในหัวข้อ “ความต่างแห่งบุคคลตอน4
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่าชั้น 22

ประวัติ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง / ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็น อ.พิเศษ สอนอภิธรรปิฎก ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆษ จ.นครปฐม รวมทั้งการบรรยายธรรมทั่วประเทศ

กิจกรรมพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
หัวข้อ “ธรรมในใจ
โดย พระอาจารย์ธีระธัมโม (ชาวนิวซีแลนด์)
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่าชั้น 22

ประวัติพระอาจารย์ธีระธัมโม
พระอาจารย์ธีระธัมโม (Tiradhammo) เจ้าอาวาส วัดโพธิญานาราม (Bohinyanarama) ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในชาวตะวันตกที่เกิดในประเทศแคนาดา ปี พ.ศ. 2492 และในขณะศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ก็พบว่าไม่ได้ทำให้ท่านมีความสุขที่แท้จริง จึงออกแสวงหาความหมายในชีวิตเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน