บุญ 3 ประการ

YouTube Preview Image

พระมานพ อุปสโม

15 ตุลาคม 2557

บุญ แปลว่า ชำระให้บริสุทธิ์

การทำบุญด้วยการให้ทาน เป็นการชำระความตระหนี่

การรักษาศีล เป็นการชำระกาย วาจา ให้บริสุทธิ์ ไม่ละเมิดหรือเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

การเจริญภาวนาให้เกิดสมาธิและปัญญา เป็นการชำระกิเลสออกจากใจ

การทำบุญกุศลทั้ง 3 ประการ ต้องอาศัย อิทธิบาท 4 เป็นธรรมที่ช่วยให้ประสบผลสำเร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published.