ความสำคัญของความสุข

YouTube Preview Image

อ.สุภีร์ ทุมทอง วันที่ 7 ตุลาคม 2557

พระพุทธศาสนามุ่งหาความสุขเป็นจุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน หมายถึง ความดับของทุกข์ ความไม่มีทุกข์เกิด

การปฏิบัติจึงเป็นไปเพื่อให้เข้าถึงความสุขอันถาวร ไม่ใช่ความสุขแบบสุกๆ ดิบๆ เพราะความสุขทางกายเหล่านี้ไม่อาจเพียงพอให้ไปถึงนิพพานได้

แค่มีศีล ชีวิตก็มีความสุขเพราะไม่ต้องเดือดร้อนใจ ไม่ต้องกลัวใครจะมาด่าว่า มีชีวิตอยู่ประจำวันก็สบาย เพียงพอให้เราเดินไปได้อย่างเป็นสุขเพื่อไปถึงบรมสุขอันแท้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published.