ฝึกจิตพิชิตใจ

YouTube Preview Image

พระธวัชชัย ธมฺมทีโป….24 กันยายน 2557

จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้

สุขอื่นเสมอด้วยความสงบเป็นไม่มี

เมื่อบุคคลใดได้ฝึกจิตดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่หาได้โดยยาก

ย่อมได้ที่พึ่งอันเกษม ย่อมได้ที่พึ่งอันแท้จริง

เพราะเรื่องราวต่างๆ ในโลกล้วนไม่มีวันจบ

ที่จบต้องจบด้วยจิตภายใน

Leave a Reply

Your email address will not be published.