ชวนตักบาตรเพ็ญพุธ

ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เทศนาโปรดนาคชื่อ อปลาละ
โปรดช่างปั้นหม้อ หญิงจัณฑาล และนางโคบาลแล้ว
เสด็จสู่เมืองมถุรา ณ ที่นั้น ได้มีพุทธดำรัสกับพระอานนท์ว่า…

“ดูก่อนอานนท์ ณ นครมถุรานี้ อีกร้อยปีแต่ตถาคตนิพพานแล้ว
จะมีคนขายน้ำหอมชื่อ คุปตะ เขาจะมีลูกชื่อ อุปคุต
ซึ่งจะได้เป็นอนุพุทธ ท่านผู้นี้จะทำงานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป
เทศนาของท่านผู้นี้จะช่วยให้ภิกษุเป็นอันมาก
เอาชนะกิเลสมารได้ จนเข้าถึงอรหันตผล พระอรหันต์จะมีมาก
จนมีปริมาณเต็มถ้ำ ซึ่งยาว ๑๘ ศอก กว้าง ๑๒ ศอก
แต่ละรูปจะถือไม้ศาลากายาว ๔ นิ้ว
อานนท์ นอกไปจากนี้แล้ว พระอุปคุตรูปนี้ จะเป็น ‘เอตทัคคะ’
ในบรรดาธรรมถึกทั้งหลายของเรา”

“พระอุปคุต” จึงเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญหลังสมัยพุทธกาล
ท่านบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ สำเร็จอภิญญาต่างๆ
เป็น ‘พระธรรมกถึก’ คือ ผู้กล่าวสอนธรรม คือ ผู้แสดงธรรมหรือนักเทศน์
การเทศนาแสดงธรรมของท่าน แม้ในวันเดียวกันก็ทำให้พระภิกษุจำนวน ๑๘,๐๐๐ รูป
ได้บรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพเช่นเดียวกัน

ตามตำราและคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์ผู้สำเร็จธรรม
กล่าวว่า พระอุปคุต ท่านมีปฏิปทาดำเนินไปในทางสันโดษ มักน้อย
เนรมิตเรือนแก้วขึ้นในท้องทะเลหลวง (สะดือทะเล)
เข้าฌานสมาบัติเสวยวิมุตติสุขอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่
ท่านจะออกจากสมาบัติ ขึ้นมาบิณฑบาตในโลกมนุษย์
เฉพาะในวันเพ็ญพุธ (วันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ)
แล้วจะลงไปอยู่ประจำที่กุฏิแก้วในท้องทะเลหลวงเช่นเดิม

ดังนั้น เมื่อวันเพ็ญพุธมาถึง
ชาวบ้านจึงมักตื่นกลางดึก เพื่อเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรพระอุปคุต
จนเกิดประเพณี ‘ตักบาตรเที่ยงคืน’ โดยมีคติความเชื่อว่า
หากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้ว จะได้อานิสงส์มากล้น
เกิดโชคลาภ และความเป็นสิริมงคลในชีวิตอย่างประมาณมิได้
ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันพุธที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

การนี้ มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับกลุ่มเพ็ญพุธประจวบคีรีขันธ์
และเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวนชาวพุทธมามกะ
ชวนร่วมทริป “ประจวบคีรีขันธ์ ตักบาตรเพ็ญพุธ บูชาหลวงปู่อุปคุต”
ใส่บาตรพระ ๘๗ รูป วันที่ ๗-๙ ตุลาคม ศกนี้ (๓ วัน ๒ คืน)
ณ มณฑลพิธีที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่พระอุปคุตอรหันตเจ้า
สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
เพื่อร่วมกันตักบาตรถวายหลวงปู่อุปคุต และอัญเชิญบารมีองค์หลวงปู่อุปคุต
ให้ปกปักผืนแผ่นดินไทย แผ่นดินธรรม เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้ดำรงคงถ้วนถึง ๕,๐๐๐ ปี

และครั้งนี้นับเป็นโอกาสมหามงคลยิ่ง ที่คนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ ทุกคน
จะได้น้อมนำมหากุศลครั้งนี้ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้เป็นที่รักยิ่งและเทิดทูนสูงสุด ซึ่งประทับอยู่ ณ วังไกลกังวล
ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๘๘, ๐๒ ๖๑๐ ๒๓๙๘
หรือทางออนไลน์ที่ http://goo.gl/3DHvp4

น้อมคารวะทุกดวงจิตที่ดีงาม

One thought on “ชวนตักบาตรเพ็ญพุธ

  1. อยากไปเหมือนกันค่ะ แต่ติดไปปฎิบัติธรรมที่วัดอื่นในวันที่ 8 – 9 ต.ค. ขออนุโมทนาบุญในโอกาสมหามงคลเช่นนี้ด้วยค่ะ สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published.