ความจริงของโลกและชีวิต

YouTube Preview Image

พระภาสกร online cialis ภูริวฑฺโน

เพราะอยากจึงทุกข์ เพราะอยากจึงสุข

ของในโลกนี้มีเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นมีอยู่เพราะเหตุปัจจัย และเราเองก็เป็นแค่ 1 ในเหตุปัจจัยเหล่านั้น จึงไม่สามารถไปกำหนดหรือควบคุมเหตุปัจจัยอื่นให้เป็นไปในแบบที่ต้องการได้

ถ้าเราตั้งความอยากไว้ในระดับธรรมดาที่พอจะเป็นไปได้ สอดคล้องกับธรรมชาติ ก็เป็นเรื่องง่ายที่เราจะมีความสุข

แต่หากเราอยากสวนกระแสธรรมชาติ มีความอยากที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือเป็นไปได้ยาก ความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

จึงเป็นเหตุผลให้ต้องเรียนรู้ความจริงของโลกและชีวิต เพื่อปรับความอยากของเราให้กลมกลืนกับกฎธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.