อานาปานสติ

YouTube Preview Image

พระพงษ์สวัสดิ์ ธีปธัมโม

20 สิงหาคม 2557

“อานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่ 2 ประการคือ อรหัตผลในปัจจุบัน และอนาคามี

พระอรหันต์คือผู้ที่ละราคะ (ความกำหนัดยินดีพอใจในรูป) โทสะ(ความไม่พอใจ ความไม่สบายกาย-ใจ) และโมหะ (ความไม่รู้ ความหลง) ลงได้ สามสิ่งนี้เกิดได้เพราะความคิด เมื่ออานาปานสติเจริญแล้ว จิตอยู่กับลมหายใจอย่างสนิทแนบแน่น จิตย่อมไม่คิดเรื่องอื่น เมื่อไม่คิด ราคะ โทสะ โมหะ ก็ดับหมด เท่ากับได้อรหัตผลในปัจจุบัน

เมื่อจิตแนบสนิทกับลมหายใจ ผัสสะย่อมดับ กรรมย่อมดับ เมื่อทำได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ย่อมสิ้นกรรม สิ้นทุกข์

ลมหายใจคือที่ดับไม่เหลือแห่งผัสสะ ที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ความเกิดของกรรมจะไม่มีอีกต่อไป ไม่ต้องชดใช้กรรมอีกต่อไป”

Leave a Reply

Your email address will not be published.