สัมมาทิฐิ มิจฉาทิฐิ

YouTube Preview Image

หลวงพ่อสงบ กุสลจิตฺโต

31 กรกฎาคม 2557

“…บุญ-กุศลที่เราตามหาเป็นเพียงชื่อ ตัวจริงอยู่ที่จิตของตัวเอง ความดีอยู่ในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติทั้งทางกาย วาจา ซึ่งมาจากความดีในความคิดจิตใจ…

การทำผิดมาจากความรู้ที่ผิด คือมิจฉาทิฐิ…

แต่ละวันที่จิตพลิกผันไปมาคือการสะสมทั้งบุญทั้งบาป ถ้ารู้จักไตร่ตรอง คัดแยก ตรวจสอบ ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือโทษ

นี่คือการภาวนา คือการสะสมบุญ คือจิตที่มีความเฉลียวฉลาดแยบคาย มีสติปัญญาของธรรม…

ความรู้ผิดและความรู้ถูกเป็นสมบัติของจิต พุทธศาสนาไม่ได้สอนชี้ไปตรงไหน แต่ชี้เข้ามาที่ตัวเอง เราได้เกิดมาแล้วจึงควรเรียนรู้ตัวเองว่าตนมีสมบัติเหล่านี้มากน้อยเท่าไร…

เราฟังธรรม ใจเราน้อมนำ ก็ได้แง่คิดได้คติ นั่นละคือกุศล คือความฉลาด คือโอกาส คือบารมี…”

Leave a Reply

Your email address will not be published.