จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้

YouTube Preview Image

พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก

อวิชชา คือ ความไม่รู้อริยสัจ ไม่รู้จักสัจธรรมตามความเป็นจริง

จิตไม่รู้จึงเคลื่อนออกมาหาความรู้ เกิดการคิดปรุงแต่ง ยึดติด สร้างภพชาติ เวียนว่ายตายเกิด

จึงต้องดับอวิชชา ด้วยอริยมรรค ฝึกจิตให้เกิดปัญญา

เห็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ต่อเนื่องทุกขณะ

ผู้มีปัญญาย่อมมีฌาน ฌานและปัญญาอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นย่อมอยู่ใกล้นิพพาน

นิพพาน คือจิตหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.