ความรู้ในความเปนจริงของโลกและชีวิต

YouTube Preview Image

พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

24 มิถุนายน 2557

พุทธ แปลว่า รู้ รู้ในความจริงของโลกและชีวิต ชาวพุทธ จึงหมายถึง ผู้นิยมในความรู้ ความรู้ในความเปนจริงของโลกและชีวิต

พระพุทธเจ้าทรงติดอาวุธทางปัญญาให้แก่เรา ด้วย 4 กฎธรรมชาติแห่งความจริง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบปราบปรามถอดถอนคุณค่าและความยึดมั่นรวมถึงความเห็นผิด จนกระทั่งสามารถเอาชนะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเรา คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือ ขันธ์ทั้ง 5 ที่มีอำนาจเหนือใจเรา

….กฎแห่งความเปลี่ยนแปลง (ไตรลักษณ์) กฎแห่งการกระทำและผลของการกระทำ (กรรม) กฎของความเป็นเหตุผล (อริยสัจ) กฎของการเชื่อมโยงกันระหว่างเหตุและปัจจัย (ปฏิจจสมุปบาท)…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.