รักษากาย ใจให้บริสุทธิ์

หลวงปู่ไม อินทสิริ

26 มีนาคม 2557

…เมื่อจิตเราถอนออกจากสมาธิแล้ว เราก็จะมาพิจารณาว่า มันไม่มีอะไรสู้ความสงบ สู้ความรู้ ความสว่างได้เลย ความสว่างนี้แต่ก่อนเราลืมตาเราถึงเห็น แต่ขณะนี้ เราไม่ได้ลืมตาเราก็เห็น ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ตั้งใจปฏิบัติ มันรู้จริงเห็นจริง พอจิตนึกอย่างนี้ มันก็จะน้อมไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกเรา ท่านเมตตาเราจริงๆ ถึงได้อบรมสั่งสอนโลกทั้งหลาย ให้มนุษย์ สัตว์โลกทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ถึงมีข้อกติกา ให้มีการรักษาศีล ให้เจริญเมตตาภาวนา ปฏิบัติโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เมื่อจิตได้สมาธิมันจะหายเหนื่อยไปโดยอัตโนมัติ

… เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิ ถึงได้เอามาพิจารณาดูว่า คนเราเกิดมา ไปยินดีอยู่ตรงไหน อันไหนมันดี อันไหนมันจีรังยั่งยืน มันไม่มีซักอย่าง ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าธรรมะเกิดขึ้นมา เราก็จะไม่อยากมีภพ ชาติ ไม่อยากแก่ เจ็บ ตายอีกต่อไป  YouTube Preview Image

Leave a Reply

Your email address will not be published.