แสงเล็ก ๆ

Photo52…แม้จะต้องเจอจอมมารผู้ยิ่งใหญ่
เราสู้ไปด้วยใจไม่กังขา
ใช้สติทำการยุทธด้วยปัญญา
เพื่อนำพาความถูกต้องให้กลับคืน

…วันนี้สังคมไทยลืมตาตื่น
ขอทวงคืนประเทศเราอย่างแข็งขืน
ด้วยความดีด้วยธรรมะชนะปืน
หนึ่งคนดับล้านคนตื่นฟื้นขึ้นมา

…แม้เป็นเพียงแสงเล็ก ๆ ที่ส่องสว่าง
กลางความมืดอันไกลกว้างแห่งปัญหา
แต่ทุกคนร่วมกันจุดไฟด้วยศรัทธา
จึงสว่างขึ้นมาเห็นชัดเจน

…การคิดต่างนั้นไม่เคยที่จะผิด
สิ่งที่ผิดคือแยกแยะไม่ได้จากที่เห็น
อะไรคือดีอะไรคือชั่วแยกไม่เป็น
ยึดความเด่นเน้นความดังคลั่งความรวย

…ใช้ตรรกะการคิดที่แปลกประหลาด
ชอบผู้นำที่นำชาติด้วยความสวย
แต่ดูเหมือนไม่เน้นภาวะผู้นำทำชาติป่วย
หากเก่งด้วยและสวยด้วยก็คงดี

…ย้อนไปถึงสมัยพุทธกาล
พระพุทธองค์ผจญมารหลากวิถี
แต่ทรงชนะด้วยพระบารมี
ละความชั่วทำความดีใจผ่องงาม

…ทรงประกาศพระศาสนาท่ามกลางอนารยะ
ทรงดำเนินแนวพุทธะอย่างไม่ครั้นขาม
จึงชนะด้วยสัจจะแห่งนิยาม
อันว่าความจริงที่แท้มีหนึ่งเดียว

…เป็นวัฏจักรของสรรพสิ่งต้องประสบ
ต้องพานพบทั้งรุ่ง-ร่วงให้เฉลียว
ชั่วเวลาชีวิตสั้นนิดเดียว
จะยึดเหนี่ยวดำเนินไปด้วยอะไรกัน

…หากเห็นเงินผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง
จะให้ยั่งยืนนานคงได้แค่ฝัน
แต่หากยึดธรรมเป็นหลักให้ใจมั่น
จึงยั่งยืนมหัศจรรย์ข้ามกาลเวลา

…เราทั้งหลายต่างก็รู้ว่าดีชั่ว
เลือกทำตัวสูงต่ำตามใจปรารถนา
เลือกทำดี สิ่งดีจึงดึงดูดมา
เลือกทำชั่ว สิ่งชั่วช้าพาล่มจม

เขียนถึงสถานการณ์โลกทั่วไปกับสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางประหลาดๆ
และทิ้งท้ายไว้ด้วยคำสอนจากท่านพุทธทาสภิกขุว่า

“ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ”

…เรียนเชิญมาร่วมเป็นแสงเล็ก ๆ ด้วยกันครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.