12962800211296286267l

“ผู้ใดมาอยู่ที่นี่เฉพาะพระแล้วต้องแบบฉบับเดียวกัน
ให้คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัยไม่ได้สำหรับวัดนี้
เคยปฏิบัติอย่างนี้มาตลอด เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมวินัยไม่ได้
เพราะสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติประจำวันอยู่แล้ว”

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
(ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)

Leave a Reply

Your email address will not be published.