207“…คนมีธรรม  มิใช่อ่านเก่ง จำเก่ง พูดเก่ง
แต่ต้องนำธรรมไปปรับปรุงแก้ไขความคิด
การพูด การกระทำ ของตนให้ดีขึ้น…”

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
(ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)

Leave a Reply

Your email address will not be published.