หนึ่งภาพหนึ่งความรู้สึก

43

“บุญกุศลที่เกิดจากอนุโมทนาจิต…อนุภาพยิ่งใหญ่กว่าทำบุญหวังผล”

ในพุทธธรรมสอนไว้ว่าเราสามารถสร้างบุญกุศลได้หลายวิธีด้วยกัน
เพราะบุญทั้งหลาย สำเร็จได้ด้วยประการดังนี้ คือ
๑. ด้วยการบริจาคทาน
๒. ด้วยการรักษาศีล
๓. ด้วยการเจริญภาวนา
๔. ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมต้น
๕. ขวนขวายในกิจการที่ชอบ
๖. ให้ส่วนบุญ
๗. อนุโมทนาบุญ
๘. ด้วยการฟังธรรม
๙. ด้วยการแสดงธรรม
๑๐. ด้วยการทำความเห็นให้ตรงและชอบ(สัมมาฐิฑิ)

บทความฉบับนี้… ผมจะพูดถึงบุญกุศลของ การอนุโมทนาบุญ
สาธุ มาจากรากศัพท์ว่า สาธฺ (หรือ สธฺ)
ในความหมายว่า สำเร็จ
และประกอบด้วย รู ปัจจัย (สาธ + รู = สาธุ)
สาธุ….เป็นคำตอบรับเวลาที่มีใครทำสิ่งดีๆหรือส่งบุญต่อเพื่อเผื่อแผ่ให้กับเรา
สาธุ….เป็นคำทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่ทำดีให้คนผู้นั้นมีกำลังใจทำดียิ่งขึ้น
สาธุ….เป็นคำที่มีความหมายเป็นทางบวกในแง่ศาสนาพุทธ
เพราะอีกความหมายนึง สาธุแปลว่า “ดีแล้ว”

ทำบุญย่อมดีกว่าทำบาป แต่จิตบุญที่คาดหวังผลตอบแทน…
จะส่งผลให้เกิดตัณหาทะยานอยากได้บางสิ่งจากผลการทำบุญ

การอนุโมทนาบุญจากสิ่งดีๆ ที่ผู้อื่นได้ทำไว้แล้วจะเกิดเป็นบุญที่แท้จริงได้เมื่อ
๑. เรามีจิตที่ชื่นชมบุญนั้นอย่างจริงใจ
๒. เราเห็นประโยชน์จากการทำบุญเช่นนั้น
๓. เราได้เห็นความสุขที่แท้จากผู้ให้และผู้รับ…
เพราะอานิสงส์ที่แท้จริงของการอนุโมทนาบุญคือ การที่เราได้ฝึกจิตของเราให้อ่อนน้อม ลงมาให้เห็นในคุณค่าของความเสียสละของผู้อื่น รวมถึงความเสียสละของผู้รับด้วย
จิตที่อ่อนโยนลงนี้จะลดความเห็นแก่ตัวลงมาจะส่งผลให้ตัวเรานั้นเกิดความรักความเมตตาขึ้นด้วย

ขอให้ทุกท่านได้บุญจากจิตเปี่ยมล้นด้วยบุญกุศล….
ขออนุโมทนาบุญให้แก่กัลยานิมิตร…พี่อลิสสา ผู้มอบข้อมูลดีๆ
เกี่ยวกับการอนุโมทนาบุญนี้แก่ผู้อื่น…

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.