คุณธรรมต้องค้ำคน ประเทศชาติจึงจักดำรงอยู่ต่อได้

Photo42

คุณธรรม มีความหมายอย่างสั้นๆ ว่า…

จิตสำนึกของมนุษย์ที่รู้สึกถึงผิดชอบชั่วดี

ในคำภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายคล้ายกัน (Virtue)

มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินและกรีกโบราณ

ให้ความหมายสั้นๆ ว่า

“การอ้างถึงบนหลักการเรื่องความดีที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์”

(Foundation of principle and good moral being)

ฉะนั้น เมื่อพูดถึงบุคคลใดมีคุณธรรม

ทุกคนล้วนเข้าใจตรงกันว่าบุคคลผู้นั้นย่อมสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดี

และบุคคลนั้นจะมีความยิ่งใหญ่มากขึ้นเหลือนับคณา…

หากบุคคลผู้นั้นสร้างสิ่งดีๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมิใช่เพียงผลประโยชน์ส่วนตน

หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

มีทฤษฎีมากมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดสรรองค์กร

และทำให้พนักงานสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด…

หนึ่งในหลักการที่สำคัญมากคือ การให้รางวัล (Reward)

ต่อผู้ที่สามารถทำตามกฏระเบียบหรือบรรลุตามข้อตกลงของบริษัท

และการลงโทษ (Punish) ผู้ละเมิดกระทำสิ่งที่ขัดต่อองค์กร

หรือสร้างผลกระทบที่เป็นลบต่อคนในองค์กร

หลักการคล้ายธรรมะ เรื่อง “กฏแห่งกรรม” ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว…

เพียงแต่องค์กรสามารถให้รางวัลหรือบทลงโทษได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า

อาทิเช่น หากปีนี้ทั้งปีคุณทำงานดี…เข้าตาเจ้านาย

หรือสามารถทำยอดขายได้ทะลุเป้า…สิ้นปีได้รับโบนัส 6 เดือน…

แต่หากปีนี้คุณทำงานผิดพลาด…เข้าทำงานสายบ่อยครั้ง…ทำงานไม่เข้าเป้า

คุณอาจไม่ได้รับโบนัสหรือขั้นร้ายแรงคุณอาจโดนหักเงินเดือน

แต่หลักการบริหาร “คุณธรรม” บางครั้งไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนในเร็ววัน

หลายครั้งทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นอาจได้มาแค่ความรู้สึกดีๆ และคำขอบคุณ…

แต่คุณค่ามหาศาลในใจของเรา… เพียงแค่ได้ทำสิ่งที่ดี

แต่หากเมื่อเราทำสิ่งที่ไม่ดีล่ะ อะไรที่จะมาลงโทษเรา

แน่นอนอย่างแรกที่จะเข้ามาคือ ความรู้สึกผิดหรือความละอาย (Guilty)

คำว่า “ละอาย” แค่ฟังก็รู้สึกอายแทน

หากทำผิดแล้วไม่มีความ “ละอาย”

สิ่งใดละที่จะลงโทษบุคคลผู้นั้น ในเมื่อเขาไม่สำนึกผิด

แต่เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของกฏแห่งกรรมคือ

หากผู้นั้นทำกรรมใดกรรมนั้นไม่สามารถทดแทนกันได้

ดังเช่น หากเราช่วยเหลือผู้อื่นโดยการบริจาคทานให้เด็กกำพร้า

ผลกรรมดีนั้นไม่สามารถทดแทนได้ด้วยการเหยียบย่ำจิตใจพ่อบังเกิดเกล้าได้

และหากผู้นั้นทำกรรมไม่ดีอย่างไรต่อผู้เป็นเสมือนพ่อบังเกิดเกล้า

ผู้อื่นก็ไม่สามารถชดใช้กรรมแทนตนได้เช่นกัน

ผมขอหยิบยกข้อความบทหนึ่ง ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ขณะนี้ได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหนือเกล้าของผม…

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี

การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย

จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี

หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11 ธันวาคม 2556

ขอให้ธรรมค้ำจุนประเทศไทยแผ่นดินเกิดของคนไทยครับ ^^Credit

Capsules are regular size and easy to swallow, and I like that the jar has screw cap. Online cialis? Through years of experience we know which medications work well and what price it the best for you.
Good and fairly cheap product. Generic viagra softabs? Our Online Canadian Pharmacy is also accredited by the Canadian International Pharmacy Association (CIPA).

Leave a Reply

Your email address will not be published.