<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0010.png"><br />Uncertainty (ความไม่แน่นอน)

Photo 40

ในภาวะของธรรมชาติที่ปราศจากความแน่นอน…คาดเดาไม่ได้
หลายคนก็หมดกำลังใจและไม่อยากรับรู้อะไรอีกต่อไป
อะไรจะเกิดก็ปล่อยไปตามนั้น ไม่อยากรับผิดชอบและไม่อยากรับรู้อะไรอีกต่อไป

อันตรายมาก…หากเราเริ่มสั่งสมภาวะของการทำทุกอย่างให้ดูปกติไปหมด
เบื่อหน่ายเป็นปกติ ทุกข์เป็นปกติ แก้ไขปัญหาไม่ได้เป็นปกติ
จะทำให้ไม่สามารถเกิดปัญญารับรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงได้อีกต่อไป

ความจริงที่ว่านั้น คือ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นทำให้ตนเองเจริญขึ้นเสมอ
การศึกษาเป็นวิธีประการหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความคิดในการพัฒนาตน
เป็นการกระตุ้นสติรู้ให้ทำงาน…

หากเราไม่สนใจการเรียนรู้ อันเป็นอาหารของสติปัญญา
ที่ทำให้ปัญญานั้นเปล่งประกาย และเกิดการคิดต่อยอด
จนเกิดเป็นการมองเห็นวิธีพ้นทุกข์ ซึ่งก็คือการปรับใจ
และทำให้มองเห็นวิถีแห่งสัจจะในการรับมือกับความทุกข์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงนั้น…

บนโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่ๆ ตลอดเวลา
แต่ในระดับละเอียดคือ ความเปลี่ยนแปลงภายในกาย
อารมณ์ความรู้สึกที่แปรปรวนตลอดเวลา แล้วแต่ความละเอียดของสติปัญญาแต่ละคน
และแน่นอน ในความเปลี่ยนแปลงนี้ ก็มีความเปลี่ยนแปลงในการรับมืออีกด้วย

ในสมัยก่อนๆ นั้นบ้านเมืองยังมีปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมาก
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้น นานๆ เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
และมักเป็นปัญหาของคนกลุ่มใหญ่ การช่วยกันคิดแก้ไขจึงเกิดขึ้นตลอด
มีผู้เข้ามาช่วยจัดการ ทำให้ปัญหาต่างๆ ลุล่วงด้วยดี เกิดกำลังใจ และไว้ใจในพลังกลุ่ม

แต่ปัจจุบันปัญหาเป็นลักษณะของส่วนบุคคลมากขึ้น เขามีปัญหา ฉันมีปัญหา
การจะละจากปัญหาที่มี เพื่อช่วยผู้อื่นนั้นบางทีแทบเป็นไปไม่ได้ ทำได้เพียงส่งใจไป
ภาวะเช่นนี้เกิดความซับซ้อนของปัญหาเชิงจิตใจที่ต้องแยกแยะ
และเรียนรู้วิธีทำใจให้เป็นปกติเร็วที่สุด ไม่หวั่นไหวมากเกินไป จนสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมา
และยังต้องผสมผสานกับการใช้ทักษะ (Skill) แห่งการจัดการเข้ามา
เพื่อช่วยให้ก้าวข้ามปัญหานั้นไปได้ ด้วยการจัดการกับบางสิ่ง หรือบางครั้งอาจต้องร้องขอ
หรือต้องใช้เงินในการคลี่คลายปัญหานั้นให้หมดไป
เพื่อที่จะได้ไปต่อกับอนาคตตามเป้าหมายที่วางไว้

ขอฝากไว้ว่า… การรับมือกับโลกใหม่
หรือการรู้อะไรเพียงอย่างเดียว…อาจน้อยเกินไป
สำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การหมดกำลังใจ
เพราะเราไม่สัมพันธ์กับผู้คน การพูดคุยกับผู้คนอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อเข้าใจความเป็นไปของโลกผ่านมุมมองของกลุ่มคน
ทำให้เรานั้นมีหลากหลายวิธีในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตแต่ละครั้งได้ เป็นอย่างดี

Tip: Uncertain is certain.
พุทธอมตวาจา… “ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน”

จงรับมือกับความไม่แน่นอนแห่งชีวิตอย่างกล้าหาญ
และไม่ย่นย่อกับการหาวิธีเพื่อก้าวข้ามปัญหาแห่งชีวิตไปให้ได้
เมื่อหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆ นั้นแล้ว…
ก็จงใช้ชีวิตที่เหลือ เพื่อแบ่งปันวิธีพ้นทุกข์ของเราให้กับผู้อื่นต่อไป
เพื่อให้สมกับการเป็นพุทธบุตรแห่ง ‘พุทธะ’… สืบไป

This seemed to help me a lot. I noticed an effect after about 2 weeks of use. Canadian viagra? For a man with ED, a harder erection can lead to a more satisfying sexual experience. When it comes to hardness, this can help.

Leave a Reply

Your email address will not be published.