ทศบารมี

Photo33

                    คน
                 มนุษย์

                 มนุษย์
                    คน

สิ่งมีชีวิตเดียวกันที่แตกต่างกัน

คน คือ สิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ที่มีวิวัฒนาการมาจนมีสมอง สติปัญญา ร่างกาย
สามารถต่อยอดไปสู่องค์ความรู้อื่นๆ ได้อย่างหลากหลาย

มนุษย์ คือ คนที่มีการพัฒนาทางจิตใจ มีธรรมในใจ
ละอายชั่ วกลัวบาป และรู้จักทาน ศีล ภาวนา
มาจากรากศัพท์คำสันสกฤตของ มน+อุษย์ คือ ใจ+สูง
อันหมายถึงผู้มีใจประเสริฐ

คนและมนุษย์จึงต่างกันเช่นนี้

และเมื่อรู้ว่ามนุษย์คือคนที่พัฒนาใจแล้ว
จึงขอลำดับพันธกิจในฐานะมนุษย์ที่พึงกระทำ
ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา คือการสร้าง “ทศบารมี”
หรือ บารมี 10 ประการ 3 ระดับ ทั้งต้น กลาง สูง
รวมเป็นบารมี 30 ทัศ …แต่เชื่อว่า หลายคน จำพันธกิจแห่งบารมีทั้ง 10 นี้ไม่ได้

วันนี้จิตอัจฉริยะจึงขอนำเสนอวิธีการจำง่ายๆ เพื่อนำไปปฏิบัติได้ดังนี้…

ทาน            รู้จักให้
ศีล              กาย ใจ วาจางาม
เนกขัมมะ   กามห่างใจ
ปัญญา       คิดไกล หยั่งรู้
วิริยะ          สู้ ขยัน
ขันติ           อดกลั้น ฟันฝ่า
สัจจะ          รักษาคำพูด
อธิษฐาน    พิสูจน์เป้าหมาย
เมตตา        สบาย คิดดี
อุเบกขา      เข้าใจวิถีปล่อยวาง

ซึ่งแท้ที่จริงยังมีรายละเอียดอีกมากมาย สามารถไปศึกษาค้นคว้าให้รู้แจ้งเพิ่มขึ้น
เพื่อการนำไปปฏิบัติในการเริ่มต้นสร้างและสะสมบารมีของแต่ละคน
ด้วยความตั้งใจจริงต่อไปครับ…
ขออนุโมทนา ^^

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.