ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ หมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
ณ บ้านสระน้ำใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

album531030a

สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย : Thai Plum Village International Practice Center เกิดขึ้นได้ด้วยการช่วยเหลือจากเพื่อนผู้ปฏิบัติทั่วโลก เพื่อให้พวกเรา พระภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี และฆราวาสมีโอกาสร่วมกันสืบต่อพระธรรมอันงดงามจากพระพุทธองค์ และเปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อให้มีโอกาสได้สัมผัสหนทางอันประเสริฐนี้

เรารู้ดีว่า เราต้องการการสนับสนุนจากกันและกันเพื่อจะสามารถอยู่บนหนทางของพระพุทธองค์ เพื่อสืบต่อหนทางอันประเสริฐของพระพุทธองค์ผู้เป็นครูของเรา อริยมรรคของพระพุทธองค์จะช่วยให้ผู้ที่ฝึกปฏิบัติตามคำสอนสามารถลดทอนความทุกข์ในชีวิตและนำความสุขเบิกบานมาสู่โลก

ด้วยการฝึกเจริญสติ สมาธิ ปัญญา ทำให้เราตระหนักถึงการดำรงอยู่อย่างแท้จริงของตัวเรามากขึ้นว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความเมตตาและความช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างสม่ำเสมอของผู้คนและสรรพสิ่งที่อยู่รอบข้าง ทั้งดินแดนของมนุษย์ สรรพสัตว์ พืชพรรณ และแร่ธาตุ

ด้วยปัญญาการเห็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสรรพสิ่ง เราเรียนรู้วิธีที่จะอยู่ร่วมกันดั่งครอบครัวทางจิตวิญญาณเดียวกัน อย่างสมานฉันท์และด้วยความขอบคุณอย่างลึกซึ้ง บ่มเพาะความรักฉันพี่น้อง เพื่อว่าเราจะสามารถสร้างดินแดนอุดมคติขึ้นได้ในทุกปัจจุบันขณะบนผืนแผ่นดินอันงดงามนี้

สามารถร่วมบุญได้โดยโอนเงินผ่านบัญชี 
ชื่อบัญชี “มูลนิธิหมู่บ้านพลัมเพื่อสถานปฏิบัติธรรม
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 855-0-24898-6
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางพลัด เลขบัญชี 073-2-51641-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางอ้อ เลขบัญชี 183-1-31161-8
ธนาคารทิสโก้ สาขาสยามพารากอน เลขบัญชี 0138-235-000101-2
ธนาคารทหารไทย สาขาศูนย์การค้าเมโทร เลขบัญชี 096-2-21526-5

หากต้องการใบเสร็จรับเงินและใบอนุโมทนาบัตร กรุณาเขียนชื่อ-สกุล พร้อมที่อยู่ให้ชัดเจน
พร้อมส่งสำเนาการโอนเงินกลับมายัง โทรสาร 02-885-5981
หรือ email: info@thaiplumvillage.org  หัวข้อ “ทำบุญทอดผ้าป่า 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.