ความสำเร็จกำหนดได้

YouTube Preview Image

พระปลัดอานนฺทปญฺโญ

20 พฤศจิกายน 2557

เหตุที่ทำให้เราไม่ประสบผลสำเร็จดังหวัง คือ ไม่รู้ ไม่ยอม ไม่ทำ

1)      ไม่รู้ คือ ไม่รู้เหตุที่ให้ไม่สำเร็จว่ามาจากตัวเราเอง ไม่ใช่เป็นเพราะผู้อื่น ไม่รู้ว่าเราสร้างอุปสรรคให้ตัวเองด้วยการตั้งเงื่อนไขต่างๆ ให้ตนเองและคนรอบข้าง และไม่รู้วิธีที่ถูกต้องที่จะทำให้สำเร็จ

2)      ไม่ยอม คือ ไม่ยอมรับว่าตนผิด ไม่ยอมแพ้คนอื่น

3)      ไม่ทำ คือ ไม่นำสิ่งที่รู้มาปฏิบัติ เพราะไม่เห็นทุกข์โทษภัยของการไม่ทำ

อยากสำเร็จจึงต้องรู้ ต้องยอม และต้องลงมือทำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.