ทรัพย์อันประเสริฐ

YouTube Preview Image

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

12 พฤศจิกายน 2557

“เราดำเนินชีวิตด้วยการแสวงหาทรัพย์ภายนอก ทำงานหาเงินหาทรัพย์มาจุนเจือชีวิตตนและครอบครัว ด้วยความเป็นฆราวาสก็จำเป็นต้องทำ แต่ต้องรู้ว่าทรัพย์ภายนอกไม่ทำให้เรามีความสุขสงบอย่างแท้จริงได้ ยังไม่เป็นคำตอบที่จะให้เราถึงการสิ้นสุดแห่งทุกข์

“เราจึงต้องแสวงหาทรัพย์ภายใน เป็นทรัพย์อันประเสริฐ ที่จะมาเยียวยารักษาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์

“เมื่อจิตเราสะอาดบริสุทธิ์ จิตจะไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมอง ถ้าจิตยังไม่ถูกชำระ กิเลสจะกลุ้มรุมจิตใจให้เต็มไปด้วยความทุกข์

“ผู้มีปัญญาต้องพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรกับชีวิต เพื่อให้มีผลเป็นความสุขที่แท้จริง พระพุทธเจ้าบอกทางไว้แล้ว ผู้ใดปฏิบัติตามก็จะพ้นจากทุกข์ได้”

Leave a Reply

Your email address will not be published.