ขอบคุณผู้มีพระคุณ


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก
  • พ.ญ.ทพ.ญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์


ชีวาของชีวิต


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระพรพล ปสนฺโน
  • คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ


กัลยาณการุณย์ 13


เมตตาบูชาคุณ


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระสุรพจน์ สทฺธาธิโก
  • พ.ญ.ทพ.ญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์


ดับวัฏฏะด้วยอริยสัจ


ฟังสดจากคลื่น 107.50 MHz หรือบันทึกไฟล์แล้วเปิดด้วย

Windows Media Player

(ดาวน์โหลด ที่นี่)

ผู้ดำเนินรายการ:

  • พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท
  • คุณสามารถ อิทธิประเสริฐ