ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน11

ทุกกิจกรรมสามารถร่วมฟังธรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น22

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น.
ในหัวข้อ ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน11
โดยพระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป

ประวัติพระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป
พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน

กิจกรรมเรือนธรรมจัดพิเศษ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น.
ในหัวข้อ อานาปานสติ ลึกแต่ไม่ลับ
โดยพระมหาสุภา ชิโนรโส

ประวัติพระมหาสุภา ชิโนรโส
พระมหาสุภา ชิโนรโส เกิดในชนบทเล็ก ๆ ทางภาคอีสาน ทุ่มเทชีวิตและจิตใจให้กับการศึกษาพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย จนจบเปรียญธรรมเก้าประโยคตั้งแต่เป็นสามเณร จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโอกาสไปเผยแผ่พุทธศาสนาในแคนาดาระยะหนึ่ง ก่อนจะกลับมาพำนักที่สำนักสงฆ์ภูถ้ำพระ ท่านพระมหาสุภา ชิโนรโส มีงานเขียนออกสู่สายตาสาธารณะหลายเล่ม โดยใช้นามปากกาว่า “ส.ชิโนรส” หนังสือที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น สมาธิกุญแจไขความสุข สติบริหารจัดการทุกข์ ยิ้มกับความตาย

กิจกรรมเรือนธรรม
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น.
โดยพระราชญาณกวี

ประวัติพระราชญาณกวี
พระราชญาณกวี (พระมหาสุวิทย์ ปิยวิชฺโช หรือ ปิยโสภณ) สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค จากวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นที่สมเด็จพระสังฆราช รูปท่านก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ช่วยเลขานุการ ต่อมาก็ได้รับพระราชทุนจากพระบรมราชินีนาถ ให้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ วิทยาลัยบูรพศึกษาและอาฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ รูปท่านเป็นพระนักวิชาการรุ่นใหม่ นักเขียน และนักบรรยายธรรม ที่ผลิตผลงานทั้งวีซีดีและหนังสือออกมาอย่างสม่ำเสมอ โครงการสำคัญในปัจจุบันคือ กองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท ที่ถวายอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อความมั่นคงสถาพรแก่บวรพุทธศาสนาต่อไป


กิจกรรมเรือนธรรมพิเศษ วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น. ในหัวข้อ พุทธวจน

ทุกกิจกรรมสามารถร่วมฟังธรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น22

กิจกรรมเรือนธรรมพิเศษ
วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น.
ในหัวข้อ พุทธวจน
โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ประวัติพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

กิจกรรมชมรมคนรู้ใจ
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น.
โดยพระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน

ประวัติพระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
รูปท่านเป็นผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ ประเวศ กรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. 2519 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2526 และสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2542 รูปท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้ติดตาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสนุก

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น.
ในหัวข้อ ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน11
โดยพระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป

ประวัติพระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป
พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน


กิจกรรมเรือนธรรม วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น. ในหัวข้อ วิปัสสนาคืออะไร

ทุกกิจกรรมสามารถร่วมฟังธรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น22

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น.
ในหัวข้อ วิปัสสนาคืออะไร
โดยพระอาจารย์ มานพ อุปสโม

ประวัติพระอาจารย์ มานพ อุปสโม
พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

กิจกรรมเรือนธรรมพิเศษ
วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 เวลา 18.30-21.00น.
ในหัวข้อ พุทธวจน
โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ประวัติพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์


กิจกรรมธรรมดี 27/03/2013

  event_28-3-13

 event_2013-03-29w

book fair

<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0007.png"><br />กิจกรรมเรือนธรรม วันพุธที่20 มีนาคม 2556 เวลา 18.30-21.00น. ในหัวข้อ พุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

กิจกรรมเรือนธรรม

วันพุธที่20 มีนาคม 2556 เวลา 18.30-21.00น.
ในหัวข้อ พุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
สามารถร่วมฟังธรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น22

ประวัติพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะที่ทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนาน ฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การ ที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

กิจกรรมเรือนธรรมพิเศษ

วันศุกร์ที่ 22มีนาคม 2556 เวลา 18.30-21.00น.
ในหัวข้อ วิถีวิเวก โดยพระอาจารย์ชาคิโน ภิกขุ ,พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ
สามารถร่วมฟังธรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น22

ประวัติพระอาจารย์ชาคิโน ภิกขุ , พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโญ

พระอาจารย์ชาคิโนภิกขุ มีชื่อจริงว่า หยุ่งฝางหลา เป็นชาวมาเลเซียโดยกำเนิน เกิดใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ก่อนที่จะตัดสินใจบวชนั้น เคยเป็นช่างภาพมือหนึ่งของมาเลเซีย และเคยได้รับรางวัลสูงสุดในระดับเอเชียมาแล้ว แต่ด้วยความเป็นคนที่สุขุม ชอบอยู่อย่างโดดเดี่ยว มีความคิดเป็นของตัวเองสูงตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก จึงไม่ได้ให้ความสนใจต่อลาภยศสรรเสริญที่ได้รับเท่าใดนัก จึงตัดสินใจบวชโดยมีความตั้งใจที่จะค้นหาความสุขที่แท้จริงว่าคืออะไรกันแน่

กิจกรรมชมรมคนรู้ใจ

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 18.30-21.00น.

โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น22

กิจกรรมเรือนธรรม

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 18.30-21.00น.
ในหัวข้อ ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน10
โดยพระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น22

ประวัติพระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป

พระอาจารย์ธวัชชัย ธัมมทีโป จาก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติภาคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ตามรักษาจิต เห็นการเกิด-ดับทุกขณะ จนเกิดที่พึ่งภายในตนเอง และแจ้งในเส้นทางการพ้นทุกข์ เดินตามรอยของพระพุทธองค์อย่างแท้จริง และยังสามารถนำไปสอนฝึกจิตใจ ให้พ่อแม่ญาติพี่น้อง ให้ได้พบที่พึ่งภายในตนเองได้ด้วยเช่นกัน


กิจกรรมเรือนธรรม

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00น.
ในหัวข้อ “ความต่างแห่งบุคคล ตอน ๔
โดย อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

ประวัติ อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง
อาจารย์ สุภีร์ ทุมทอง: สำเร็จการศึกษาปริยัติบาลี เปรียญธรรม ๔ ประโยค ประกาศณียบัตรบาลีใหญ่ วัดท่ามะโอ จ.ลำปาง ด้านสามัญ สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.ขอนแก่น ปัจจุบันท่านเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.บางกอกพร็อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น และเป็นอาจารย์พิเศษสอนอภิธรรมปิฎกที่ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จ.นครปฐม รวมทั้งบรรยายธรรมทั่วประเทศ

กิจกรรมพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
หัวข้อ “ธรรมในใจ
โดย พระอาจารย์ธีระธัมโม
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

ประวัติพระอาจารย์ธีระธัมโม
พระอาจารย์ธีระธัมโม (Tiradhammo) อดีตเจ้าอาวาส วัดโพธิญานาราม (Bodhinyanarama) ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในชาวตะวันตกที่เกิดในประเทศแคนาดา ปี พ.ศ. 2492 และในขณะศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ก็พบว่าไม่ได้ทำให้ท่านมีความสุขที่แท้จริง จึงออกแสวงหาความหมายในชีวิตเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน

กิจกรรมชมรมคนรู้ใจ
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
ในหัวข้อ “รัตนสูตร ความวิจิตรของพระรัตนตรัย
โดย ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อภิณัฎฐ์ กิติพันธุ์
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

ประวัติ ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อภิณัฎฐ์ กิติพันธุ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์ จบการศึกษาสูงสุดดุษฏีบัณฑิต สาขาพุทธปรัชญา ม.สงฆ์แห่งศรีลังกา เมื่อปี 2543 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมชีวานุภาพ และเป็นวิปัสสนาจารย์ วิทยากรบรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ ตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 17 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรนำปฏิบัติธรรมดินแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ธิเบต จีน กว่า 52 ครั้งในรอบ 18 ปี

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 เวลา 18.00-21.00น.
ในหัวข้อ “วิปัสสนาคืออะไร
โดย พระอาจารย์ มานพ อุปสโม
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

ประวัติ พระอาจารย์ มานพ อุปสโม
พระอาจารย์มานพ อุปสโม แห่งวัดนายโรง และศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เขาดินหนองแสง จันทบุรี รูปท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์-นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรม ทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ อาทิ อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ม.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น


กิจกรรมธรรมดี

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00 น.

ในหัวข้อ “พุทธวจน”
โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

ประวัติพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

กิจกรรมชมรมคนรู้ใจ
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00-21.00 น.
ในหัวข้อ “ธรรมเพื่อโลก”
โดย ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 22

ประวัติ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เป็นวิศวกรขององค์การนาซ่าถึง 7 ปี ก่อนจะคว้ารางวัลจากงานวิจัยเรื่องการเคลือบเซรามิคลงใบพัดเครื่องยนต์ไอพ่นในนามนาซ่า ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง แต่ความรู้ที่ได้มาก็ไม่เท่ากับการที่ ดร.วรภัทร์ ได้พบความรู้ในพระพุทธศาสนา จากการทดลอง พิสูจน์ ปฏิบัติจริง จนค้นพบ ‘มหาความรู้’ หรือความรู้ที่ยิ่งใหญ่

กิจกรรมตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๔

1

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ร่วมสร้างเหตุอันเป็นมหากุศล เนื่องในวันมาฆบูชาพร้อมร่วมสวดมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและบริจาคโลหิต นำพิธีโดย พระราชญาณกวี วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก โดยหนังสือทั้งหมดจะมอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

เวลา ๗.๓๐ – ๙.๐๐ น. พิธีตักบาตร
ณ ลานด้านหน้า อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์

เวลา ๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์และถวายเพล
ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า

เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๒ ๖๘๔ ๒๒๕๕


งานเปิดตัวหนังสือ “พลังแห่งการชื่นชม” วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

งานเปิดตัวหนังสือ “พลังแห่งการชื่นชม”
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

61596965

อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ นักการสื่อสาร นักการตลาด และนักศาสนาปรัชญา ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริหาร CHALACHOL Hairdressing School คุณกิ๊ฟ กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ นางสาวไทยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข ร่วมวงเสวนาหัวข้อ ‘พลังการชื่นชม…เปลี่ยนคน เปลี่ยนโลก ในพริบตา’ พร้อมเปิดตัวหนังสือ ‘พลังการชื่นชม’ ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงของ อ.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นหลักการสื่อสารเพื่อการชื่นชม ๗ ขั้นตอนที่จะส่งผลด้านบวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างน่าอัศจรรย์

สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.dmgbooks.com/register หรือ ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๕

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ในหัวข้อ “ฝึกจิตพิชิตใจถวายองค์ราชันย์ ตอน 9
โดย พระอาจารย์ธวัชชัย ธมฺมทีโป
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒

พรีวิว คอร์สสติสร้างปาฏิหาริย์ โดย อ.กฤติยา อัศวเรืองชัย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.
ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์

event_14-2-13_Preview

ร่วมสร้างสติอย่างต่อเนื่อง สู่ภาวะมหาสติ และเรียนรู้การฝึกสร้างพลังงานชีวิต
บนฐานจักระทั้ง ๗ สู่การบริหารปัญญาและชีวิตด้วยพลังธรรมชาติ กับกิจกรรมสติสร้างปาฏิหาริย์ (รอบพิเศษ)

สำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร ๐๒ ๖๘๕ ๒๒๕๕ หรือ www.dmgbooks.com/register

กิจกรรมชมรมคนรู้ใจ
วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ในหัวข้อ “เจาะกลางใจธรรม
โดยพระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒

ประวัติพระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน
ท่านเป็นผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๒๖ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดคุณแม่จันทร์ ประเวศ กรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ และสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี ๒๕๔๒ ท่านมีวิธีการสอนธรรมะในรูปแบบทันสมัย ชวนให้ติดตาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสนุกสนาน

กิจกรรมเรือนธรรม
วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.
ในหัวข้อ “พุทธวจน
โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
สามารถร่วมฟังธรรมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒

ประวัติพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เน้นย้ำการศึกษาและปฏิบัติธรรมว่า ควรศึกษาโดยตรงในธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้น เพราะทรงตรัสถึงขีดจำกัดของสาวกที่เป็นเพียงผู้เดินตามมรรค การแสดงความเห็นของสาวกย่อมมีข้อผิดเพี้ยน ซึ่งเป็นเหตุเสื่อมและเป็นความอันตรธานแห่งธรรมวินัยของตถาคตในกาลยืดยาวนานฝ่ายอนาคต และเป็นเหตุแห่งการนับถือศาสนาพุทธที่ผิดเพี้ยนไปด้วย รวมถึงการนำพระพุทธศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง การที่พุทธบริษัทศึกษาและปฏิบัติจากคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงนี้ จะทำให้การภาวนาเจริญก้าวหน้า และเป็นทางเดียวที่จะช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์

กิจกรรมตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๔
วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ร่วมสร้างเหตุอันเป็นมหากุศล เนื่องในวันมาฆบูชาพร้อมร่วมสวดมนต์ ถวายภัตตาหารเพลและบริจาคโลหิต นำพิธีโดย พระราชญาณกวี วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก โดยหนังสือทั้งหมดจะมอบให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

เวลา ๗.๓๐ – ๙.๐๐ น. พิธีตักบาตร
ณ ลานด้านหน้า อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์

เวลา ๙.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์และถวายเพล
ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น ๒๒ อาคารอัมรินทร์พลาซ่า

1

เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ๐๒ ๖๘๔ ๒๒๕๕