หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 วิธีการ 6

วันมาฆบูชา ถือ เป็นวันแห่งพระธรรม วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนา
ที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา สรุปเป็น 3 ส่วน คือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4
และ วิธีการ 6

Photo

โอวาทปาฏิโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ประทานแก่ที่ประชุมพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูปในวันมาฆบูชา เพื่อวางจุดหมาย หลักการ และวิธีการ
ในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้งหลาย

นับป็นวันสำคัญที่ประกอบด้วย “องค์ประกอบอัศจรรย์ 4 ประการ” คือ
พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 องค์นั้น ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือเป็นพระสงฆ์ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
ดังนั้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”

โอวาทปาฏิโมกข์ สรุปได้เป็นสามส่วน คือ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6

หลักการ 3 อันเป็นหัวใจสำคัญ เพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาโดยย่อ ได้แก่
การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตใจให้บริสุทธิ์
ทั้งสามข้อนี้อาจอนุมานเข้ากับ ศีล สมาธิ และปัญญา

อุดมการณ์ 4 ของพระพุทธศาสนา อันมีลักษณะที่แตกต่างจากศาสนาอื่น ได้แก่
ความอดทนอดกลั้น เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจ
การมุ่งให้ถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช มิใช่สิ่งอื่นนอกจากพระนิพพาน
พระภิกษุและบรรพชิตไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยการทำความทุกข์กายหรือทุกข์ทางใจ
ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ พระภิกษุตลอดจนบรรพชิตต้องขอแก่ทายกด้วยอาการที่ไม่เบียดเบียน
(คือการไม่เอ่ยปากเซ้าซี้ขอ และไม่ใช้ปัจจัยสี่อย่างฟุ่มเฟือย)

วิธีการ 6 ที่ธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาถือเป็นกลยุทธ เพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และถูกต้องเป็นธรรม ได้แก่
การไม่กล่าวร้าย
การไม่ทำร้าย
ความสำรวมในปาติโมกข์ (รักษาความประพฤติให้น่าเลื่อมใส)
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร (เสพปัจจัยสี่อย่างรู้ประมาณพอเพียง)
ที่นั่งนอนอันสงัด (สันโดษไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ)
ความเพียรในอธิจิต (พัฒนาจิตใจเสมอมิใช่ว่าเอาแต่สอน แต่ตนเองไม่กระทำตามที่สอน)

วันนี้จึงเป็น วันแห่งความรักของพระพุทธศาสนา
โดยถือว่าเหตุการณ์สำคัญที่เหล่าพระสาวกทั้ง 1,250 รูป ได้กลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
ด้วยความรักในพระพุทธองค์ หลังจากได้ออกไปเผยแพร่พระศาสนาโดยมิได้นัดหมายดังกล่าว
เป็นสิ่งที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีอันบริสุทธิ์ จึงสมควรที่เหล่าพุทธบริษัทจะแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีโดยการน้อมนำ หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 วิธีการ 6 มาปฏิบัติใช้ต่อชีวิตตนเองเป็นประจำทุกวัน เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาและพระเมตตาคุณอันหาที่สุดมิได้
แห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

หากพิจารณาให้ถ่องแท้จะเห็นว่า หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 นั้น
นำสามารถมาใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพอย่างงดงามบริบูรณ์ .. สาธุ

พระผงเจ้าคุณนรรัตน์ ๑๑๑ ปี

Photo1
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นปีมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนไทยทั่วโลก
จะได้มีโอกาสทำบุญใหญ่ใ สร้างบารมี เพื่อร่วมกันสืบทอดพระศาสนาให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
ณ โอกาสนี้จึงขอกราบเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา เช่าบูชาพระผงเจ้าคุณนรรัตน์
ในราคาองค์ละ ๓๐๐ บาท …

โดยพระผงรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ รุ่นนี้ ตั้งชื่อว่า รุ่นกตัญญู
ผู้ดำเนินการเป็นผู้ใหญ่ของคณะศิษย์อาภรโณ
โดยอัญเชิญมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวพันกับวัดเทพศิรินทราวาส เจ้าคุณนรฯ
และครูบาอาจารย์ของหลวงปู่อำพันที่หลวงปู่อำพันบูชาภายในกุฏิ
ซึ่งเป็นมวลสารมงคลศักดิ์สิทธิ์ แท้ๆ และเดิมๆ เก็บรักษาบูชามาเป็นเวลามากกว่า ๕๐ ปี
มาสร้างพระรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ

มวลสารที่ใช้จัดทำพระผงเจ้าคุณนรฯ มีทั้งสิ้น ๑๐๘ มวลสาร
ได้แก่ ชานหมากพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพฯ ชานหมากสมเด็จพระวันรัต
วัดเทพฯ ผงพระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพฯ ผงพระเจ้าคุณนร (ธมฺมวิตกฺโก)
วัดเทพฯ ผงพระสมเด็จพระวันรัต (นิรันตโร) วัดเทพฯ ผงปฐวีธาตุ ท่านเจ้าคุณนรฯ
วัดเทพฯ ทรายเสกหลวงปู่อำพัน วัดเทพฯ จีวรท่านเจ้าคุณนรฯ
วัดเทพฯ จีวรท่านสมเด็จพระวันรัต วัดเทพฯ จีวรหลวงปู่อำพัน
วัดเทพฯ ผงหอมเสกสมเด็จพระวันรัต วัดเทพฯ ผงแป้งเสกหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ผงแป้งเสกหลวงปู่สิม พุธธาจาโร ผงแป้งเสกหลวงพ่อเกษม เขมโก
ผงแป้งเสกหลวงปู่พวง สุวีโร ผงพระนอนภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี
ผงแป้งเสกหลวงปู่แหวน ผงแป้งเสกหลวงปู่โต๊ะ
วัดประดู่ฉิมพลี พระผงรุ่นร้อยปี ธมฺมวิตกฺโก เส้นเกสา ดินเสก ข้าวเสก
หลวงพ่อจรัญ จ.สิงห์บุรี ชานหมากสมเด็จพระวันรัต วัดเทพฯ ผงเสกหลวงปู่วงศ์ จ.ลำพูน
ผงแป้งเสกหลวงปู่ฝั้น อาจาโร แป้ง ทรายเสก ผงพระ หลวงปู่บุดดา ผงเสก ทรายเสก
หลวงปู่ทิม วัดพระขาว ผงเสก ทรายเสก หลวงปู่เขียว วัดทรงบน ผงทรายเสก แป้งเสก
ครูบาชุ่ม ผงพระธาตุอรหันต์ ครูบาชัยวงษา ผงเสก ทรายเสก หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เกสา
ผงพระ ทรายเสก หลวงปู่ขาว เกสา ผงพระ ทรายเสก หลวงปู่แหวน เกสา
ผงพระ ทรายเสก หลวงปู่เทสก์ ผงพระ ทรายเสกหลวงปู่กำพล
วัดเทพฯ กระเบื้องหลังคาโบสถ์เก่า วัดเทพฯ ชานมากหลวงปู่วงศ์ จ. ลำพูน
ไม้จันทน์หอม หลวงปู่วงศ์ จ.ลำพูน ดินสี่สถาน จากประเทศอินเดีย
ว่านรักษ์แผ่นดิน หลวงปู่อำพัน วัดเทพฯทรายเสก ทับทิม พระคำข้าว พระชานหมาก ๔๐๐ องค์
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เส้นเกสาพระเกจิอาจารย์ต่างๆ กว่า ๓๐ องค์
และมวลสารอื่นๆ อีกกว่า ๘๘ รายการ

ในการจัดสร้างพระผงรูปเหมือนเจ้าคุณนรฯ รุ่นนี้
ท่านเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส
ได้อนุญาตให้เปิดพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (วันจันทร์เพ็ญ เดือนสิบสอง)
เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษก อธิษฐานจิต และสวดมนต์
และท่านยังรับเป็นประธานหล่อพระพุทธรูป (ประจำศาลาปฏิบัติธรรม)
และจุดเทียนชัยพุทธาภิเษกอีกด้วย

พระเถราจารย์ผู้ใหญ่หลายรูป ได้เมตตารับนิมนต์มาร่วมบุญบารมีอธิษฐานจิต
เช่น หลวงปู่บุญมา สกลนคร หลวงพ่อไพบูลย์ พะเยา หลวงปู่สรวง ยโสธร
หลวงปู่หวาน สงขลา หลวงปู่คูณ สุเมโธ อุดรธานี หลวงปู่บุญ ชลบุรี
หลวงพ่อเฉลิม พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อเอียด พระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อรวย พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อหวล พระนครศรีอยุธยา

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญมหากุศล ๓๐๐ บาท
เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าทองทิพย์) ปางพระวิสุทธิเทพประทานพร
ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิธรรมดี” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์
เลขที่บัญชี ๐๒๖-๒-๒๕๓๗๗-๗ (กรุณาลงท้ายยอดโอนด้วยเลข ๑๔)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๐-๒๓๖๔ หรือ www.do-d-foundation.com

“เกิดมาพบพุทธศาสนาถูกจุดสำคัญ
ถูกที่เกาะอันแม่นยำแล้ว

เป็นที่ตายใจได้แล้ว เอา บืน อย่าให้มันเร่ๆ ร่อนๆ
ให้มีกฎมีเกณฑ์บ้างการปฏิบัติเจ้าของ
ถึงเวลาจะทำคุณงามความดีก็ให้ทำ
อย่าเหลาะๆ แหละๆ โลเล โลกเลก ไม่ดีนะไม่ถูก
ให้มีหลักมีเกณฑ์”

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

(ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)

12962800211296286267l

“ผู้ใดมาอยู่ที่นี่เฉพาะพระแล้วต้องแบบฉบับเดียวกัน
ให้คลาดเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัยไม่ได้สำหรับวัดนี้
เคยปฏิบัติอย่างนี้มาตลอด เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมวินัยไม่ได้
เพราะสิ่งเหล่านี้ปฏิบัติประจำวันอยู่แล้ว”

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
(ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)

207“…คนมีธรรม  มิใช่อ่านเก่ง จำเก่ง พูดเก่ง
แต่ต้องนำธรรมไปปรับปรุงแก้ไขความคิด
การพูด การกระทำ ของตนให้ดีขึ้น…”

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
(ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)

<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0003.png"><br />ปลวกอ้วน

Photo

Very good product and the price is right. ? Through years of experience we know which medications work well and what price it the best for you.
I feel healthier taking this and there are no side effects. . The National Association of Boards of Pharmacy® (NABP®) inspects Internet pharmacies and awards a “VIPPS” seal to those that meet its criteria.

“ผู้ที่ถือเอาในทางทุจริต ถึงจะร่ำรวยก็เหมือนปลวกอ้วน
เพราะกัดเสากัดฝาเรือน ปลวกกัดเรือนยิ่งมากยิ่งอ้วนเท่าไร
เรือนก็ใกล้พังเข้าไปเท่านั้น จนอาจพังครืนลง
ฉะนั้น ไม่ควรทำตัวเป็นปลวกอ้วน”

ธรรมะของ…
‘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก’

อัญเชิญมาให้คนไทยทุกคนน้อมนำมาใส่ชีวิตตน
เพื่อรักษาชาติบ้านเมืองไมให้ถูก ‘ปลวกอ้วน’ กัดกินจนสิ้นชาติ

 

<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0003.png"><br />มงคลสำคัญ

tnews_1293425376_7647

 

“หัวใจเป็นมงคลสำคัญที่สุด ถ้าหัวใจไม่เป็นมงคลเสียแล้ว
มีวัตถุมงคลมากมายเพียงใด ก็ไม่มีความหมาย”

I love this particular brand of medicines! . Any trustworthy pharmacy will insist on a prescription from a health care provider who has seen you in person.

   องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

Great product and excellent customer support! Excellent price, prompt shipping, fair shipping price, and delivery right on schedule. ! We are aimed at supplying customers all over the world with medications of high quality at lowest prices thus helping to save their money and time.

   (ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)

<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0003.png"><br />ธรรมกับกิเลส

1392532_630153843701505_523175036_n

“ธรรมชอบเกิดขึ้นในสถานที่อดอยาก
ขาดแคลนแร้นแค้นกันดาร
แต่กิเลสชอบเกิดในสถานที่เหลือเฟือ
ที่ลืมเนื้อลืมตัว ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม”

I am 70 yrs and was taking this product. I find it is great! Cheap deltasone! Since online pharmacies have appeared a lot of opportunities appeared which have to be implemented.
Last week I have tried this medicine and would like to recommend you. Cialis for women? Brand and generic drugs are therapeutically and chemically equivalent.

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

            (ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)

<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0003.png"><br />ศีล…ทวนลม

1379759_630153853701504_1724350046_n

 

“กลิ่นแห่งศีลนี้ทวนลมไปหมด
สิ่งทั้งหลายไหลไปตามลม
แต่กลิ่นของศีลธรรมนี้ทวนลมรอบขอบเขตจักรวาล
ขอให้เป็นผู้มีศีลจะเป็นผู้หอมหวนชวนลม”

This excellent product will last longer in the fridge, but doesn’t require refrigeration so can easily be taken traveling. ? Since online pharmacies have appeared a lot of opportunities appeared which have to be implemented.
I´ve been using these products to treath erectile dysfunction for a few months now, and I’m very happy to say that my symptoms have disappeared completely. Buy cialis online uk. That is why we pay attention to the quality of the medications.

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

   (ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)

<img src="http://www.dhamdee.com/wp-content/uploads/2013/01/icon0003.png"><br />เตือนสติ…ลูกของพ่อแม่

1379781_630153857034837_237919477_n

“เราเป็นลูกของพ่อแม่
อย่าถกเถียงอย่าต่อว่าต่อขานพ่อแม่
อะไรที่ขัดต่อเหตุต่อผล ถ้าหากท่านไม่ฟัง
ท่านถือว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่
เราก็ไม่พูดเสียดีกว่า
หน้าที่อะไรที่เราจะทำก็ทำไปเสีย
การถกเถียงพ่อแม่มันเป็นนิสัยไม่ดี
เกิดทะเลาะ เรานี้แหละเป็นคนเสียไปถกไปเถียงท่าน
ท่านเลี้ยงเรามา เลี้ยงอะไรยากยิ่งกว่าเลี้ยงคน”

องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

I use this for my health after doctor told me to do it. I am very surprised with the result. Cheap levitra online us! The National Association of Boards of Pharmacy® (NABP®) inspects Internet pharmacies and awards a “VIPPS” seal to those that meet its criteria.

   (ที่มา : หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี “คิดถึงหลวงตา”)